Obavijest strankama

Na temelju točke IX. Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 022-03/20-04/100, URBROJ: 50301-25/06-20-1) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine, a koja se na odgovarajući način primjenjuje i na javne službe, V. gimnazija od 20. ožujka 2020. godine NE PRIMA STRANKE.

Sva pismena i upiti mogu se uputiti:

–         poštom na adresu V. gimnazija, Zagreb, Klaićeva 1

–         e- poštom na adrese:   tajnistvo@petagimnazija.hr / referada@petagimnazija.hr 

Ravnatelj V. gimnazije

dr.sc. Tihomir Engelsfeld