Natječaj – psihologija

V. GIMNAZIJA

Klaićeva 1, 10 000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 251-294-01-19-01

 

Zagreb, 17. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) V. gimnazija, Klaićeva 1, 10 000 Zagreb, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

  1. NASTAVNIK/CA PSIHOLOGIJE – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u trajanju tri (3) mjeseca, sukladno članku 53. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17).

Uz vlastoručno potpisanu pismenu zamolbu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma; dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama)
  3. domovnicu
  4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
  5. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja).

 

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Škole, na adresu: V. GIMNAZIJA, 10 000 Zagreb, Klaićeva 1, s naznakom „ za natječaj“.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.

 

Ravnatelj:

dr.sc. Tihomir Engelsfeld

 

Vidi natječaj u pdf-u.