Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se usmenim ili pisanim podnošenjem Zahtjeva za pristupom informacija.

Popunjen obrazac zahtjeva za pristup informacijama može se dostaviti na jedan od sljedećih načina:

  •  poštom na adresu škole: V. gimnazija

                                            Klaićeva 1

                                            10 000 Zagreb

  • elektroničkom poštom na adresu: pristupinformacijama@petagimnazija.hr,
  • telefonom na broj: 01/4828070,
  • usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama V. gimnazije svakog radnog dana od 9.00 do 13.00 sati.

Službenik za informiranje

Kristina Bilogrević

kontakt podaci: 01/4828070

e-mail: tajnistvo@petagimnazija.hr

U skladu s čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Škola ima pravo tražiti od korisnika-podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade i načina naplate naknade propisuje Povjerenica za informiranje Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacija ( NN 12/14, 15/15 ).

Zahtjevi:

Žalbe:

Godišnja izvješća:

Poveznice: