Natječaj za radna mjesta (francuski jezik, matematika, psiholog)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ) V. gimnazija, Zagreb, Klaićeva 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za  radna mjesto

 • nastavnik/ica francuskog jezika –1 izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme – 6 sati nastave tjedno
 • nastavnik/ica matematike –1 izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme – 19 sati nastave tjedno, zamjena
 • stručni suradnik/ica psiholog1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno vrijeme na 12 mjeseci – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika srednjih škola (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz potpisanu zamolbu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku:

 • diplome,
 • domovnice,
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom
  statusu,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv
  njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i
  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja).

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu: V. gimnazija, Klaićeva 1,

                                                      10 000 Zagreb,

                                                      uz naznaku „prijava na natječaj„