Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

N  A  T  J  E  Č  A  J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Uvjeti:za ravnatelja/icu Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

1.)    završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti:

a)      sveučilišni diplomski studij ili

b)      integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c)      specijalistički diplomski stručni studij;

2.)    uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14);

3.)    najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina u odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti izvornik ili ovjerenu presliku:

1.      životopisa,

2.      domovnice,

3.      dokaz o završenom studiju (diplomu),

4.      dokaz o pedagoško-psihološkom obrazovanju,

5.      dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

6.      dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu) i dokaz o stažu na odgojno obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova),

7.      dokaz (uvjerenje nadležnog suda) da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) – ne starije do 6 mjeseci.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina odlukom Školskog odbora uz prethodnu suglasnost ministra.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja  na adresu: V. gimnazija, Klaićeva 1, 10 000 Zagreb s naznakom „Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen 18. svibnja 2016. godine u dnevnom tisku 24 sata.