Natječaj – kemija

NATJEČAJ

za radno mjesto

– nastavnik/ica kemije –1 izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati nastave tjedno, zamjena za rodiljni dopust

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika srednjih škola (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz potpisanu zamolbu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku:

– diplome,

– domovnice,

– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,

– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja).

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu: V. gimnazija, Klaićeva 1,

10 000 Zagreb,

uz naznaku „prijava na natječaj„