Natječaj administrator/voditelj računovodstva

NATJEČAJ

za  radnog mjesto

–          administrator/voditelj računovodstva

–          1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

Uvjeti: Prema općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14); SSS, VSŠ, VSS; prednost najmanje 1 godina radnog iskustva

Uz potpisanu zamolbu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

–          životopis

–          preslika dokaza o stručnoj spremi

–          preslika domovnice 

–          rodnog lista

–          potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja)

 

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu: V. gimnazija, Klaićeva 1,

                                                      10 000 Zagreb,

                                                      uz naznaku „prijava na natječaj„