Aquatic Life Lab Erasmus+

Aquatic Life Lab (ALL) je međunarodni projekt osmišljen za razvoj i razmjenu inovativnih praksi učenja i poučavanja te promicanje suradnje, vršnjačkog učenja i razmjene iskustava i znanja na području obrazovanja mladih. Riječ je o nastavku Erasmus+ projekta NECST (A New Energy Culture: Sustainability and Territories), u čijem je sudjelovanju V. gimnazija ostvarila izvrsne rezultate te je bez natječaja pozvana na projekt ALL.
Projekt traje 36 mjeseci, od 01.09.2017. do 31.08.2020. Učenici se u projekt uključuju u školskoj godini 2018.-2019. U njemu sudjeluju učenici i nastavnici iz triju zemalja: Italije, Cipra i Hrvatske. Koordinator projekta je FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei iz Milana). Uz V. gimnaziju, partneri su škole: Liceo Oriani iz Ravenne, Lykeio Apostolon Petrou & Pavlou iz Limassola i Liceo Vittorini iz Gele. Ostali partneri su : Eni SpA, CivicaMente i Fondazione Cetacea iz Italije i Institut Plavi svijet iz Lošinja, uz potporu UNESCO-IOC-a (Međudržavne oceanografske komisije). Iz V. gimnazije sudjeluju učenici 2.c i 2.e razreda (53 učenika) te prof. M. Kozina (školski psiholog), 3 nastavnika, prof. Z. Pongrac Štimac (biologija i kemija), S. Vrhovec Vučemilović (engleski jezik) i prof Milena Ćulav Markičević (matematika).

 

Ciljevi projekta ALL su:

-Stjecanje i produbljivanje znanja o morskom okolišu i ekosustavu, s posebnim osvrtom na Jadransko more, naglašavajući njegovu prirodnu ljepotu i biološku raznolikost;
-Podizanje svijesti o bliskim vezama koje povezuju sve komponente ekosustava i na koji način ljudske aktivnosti sve više utječu na njih;
-Poticanje kritičkog razumijevanja veza između ljudskih aktivnosti i zaštite okoliša te razvijanje međukulturne suradnje i jezičnih kompetencija.

U Zagrebu je 21. rujna 2018. održan 2. projektni sastanak (1. je održan u Ravenni) na kojem su dogovorene aktivnosti za tekuću školsku godinu. Prva aktivnost za učenike i mentore bila je ‘Blue Hunt’ u prosincu 2018. u zagrebačkom Prirodoslovnom muzeju, tj. potraga za muzejskim izlošcima pomoću uputa na mobilnim aplikacijama izrađenim za projekt na temu zaštite morskih staništa.

U tijeku je rad u ‘obrnutoj učionici’ u kojoj putem platforme projekta ALL i drugih izvora učenici istražuju znanstvene sadržaje na zadane teme i prezentiraju ih na nastavi. U šk.god. 2019.-20. formiraju se međunarodne učeničke skupine koje zajedno rade na pojedinim zadanim temama i pripremaju i uređuju multimedijalna izvješća koja će biti objavljena u e-knjigama projekta i popraćena reportažama o tijeku rada na projektu. Na kraju projekta je za međunarodne učeničke skupine čije su e-knjige nagrađene planirano studijsko putovanje na Lošinj u organizaciji Instituta Plavi svijet.

Aquatic Life Lab (ALL) is an international project designed to develop and exchange innovative learning and teaching practices, and to promote collaboration, peer learning and exchange of experiences and knowledge in educating young people. ALL is the continuation of the Erasmus + project NECST (A New Energy Culture: Sustainability and Territories), in which V. gimnazija successfully participated in previous years.

The project will last 36 months, from 1/9/2017 to 31/8/2020. Involved in the project are students and teachers from three countries: Italy, Cyprus and Croatia. The project coordinator is FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei from Milan). In addition to V. gimnazija, the partners include Liceo Oriani from Ravenna, Lykeio Apostolon Petro & Pavlou from Limassol and Liceo Vittorini from Gela. Other partners are: Eni SpA, CivicaMente and Fondazione Cetacea from Italy, and the Blue World Institute from Lošinj, with the support of UNESCO-IOC (International Oceanographic Commission). Included in the project are students of classes 2c and 2e (53 students), prof. M. Kozina (school psychologist) and teachers, prof. Z. Pongrac Štimac (Biology and Chemistry), prof. S. Vrhovec Vučemilović (English) and prof Milena Ćulav Markičević (Math).

 

Goals of the ALL project are:

-Acquiring and deepening knowledge of the marine environment and ecosystems, with particular reference to the Adriatic and Mediterranean Seas, highlighting their natural beauty and biodiversity;

– Building awareness of the necessity of close connections among all components of the ecosystems and how human activity is increasingly affecting them;

-Encouraging critical understanding of the relationship between human activities and environmental protection and developing intercultural cooperation and language competences among students.

On 21 September 2018, the 2nd project meeting was held in Zagreb (the 1st was in Ravenna), where activities for the current school year were planned. The first activity for students and mentors was ‘Blue Hunt’ held at the Zagreb Natural History Museum in Dec 2018, a quest for museum exhibits using the instructions on mobile applications designed for marine conservation projects.

‘Flipped classroom’ activities are currently under way in which students are exploring various scientific contents on the topics of biodiversity, marine environments and habitats and conservation and presenting them in class. In 2019/20 international students groups will be formed to work together on specific topics and prepare and edit multimedia reports for publishing. Ultimately, the international students groups whose e-books are awarded will attend a study trip on Lošinj organised by the Blue World Institute.