Akti škole i propisi

Opći akti škole:

Ostali propisi:

 •  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 • Temeljini kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  (NN 128/17)
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/11)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 • Zakon o arhivskom gradivu (NN 61/2018)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva (NN 63/04, 106/07)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja lista zaposlenika, kriterijima za donošenje odluka o prednosti pri zapošljavanju te načinu raspoređivanju zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ( NN 94/15, 3/17)
 • Pravilnik o postupanju odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13)
 • Pravilnik o polaganju državne mature ( NN 1/13)
 • Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN 94/10)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu ( NN 88/03)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95, 148/99, 20/05)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ( NN 63/2008)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumnetaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/17)
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)