Stručno osposobljavanje – povijest

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. nastavnik povijesti -1 izvršitelja, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno, puno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika srednjih škola ( NN 1/96 i 80/99 ) i odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja.

Prijavi (zamolbi) na natječaj i životopisu kandidati su dužni dostaviti presliku: diplome, domovnice, uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od dana objave natječaja ) te elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu.

Natjecati su mogu osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave natječaja.

 

Ponude se dostavljaju na adresu: V. gimnazija Klaićeva 1, 10 000 Zagreb, s naznakom za natječaj -stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.