Školski odbor

V. gimnazijom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od koji se biraju se na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.
Školski odbor konstituiran je 20.03.2017. godine.

 Članovi Školskog odbora su:

  • Romana Halapir Franković – iz reda nastavnika i stručnih suradnika, predsjednica Školskog odbora
  • Zrinka Pongrac Štimac – iz reda skupa radnika – zamjenica predsjednice Školskog odbora
  • Ana Špirelja Gruić – iz reda nastavnika i stručnih suradnika
  • Marko Pranjić – iz reda roditelja
  • Biserka Rajković Salata – predstavlja Osnivača
  • Željka Žokalj – predstavlja Osnivača
  • Etna Nikić – predstavlja Osnivača

Dokumenti: