Natječaj – nastavnici

NATJEČAJ

za  radnog mjesto

 

–  nastavnik/ica fizike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati nastave tjedno

–  nastavnik/ica hrvatskog jezika –1 izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme – 16 sati nastave tjedno, zamjena za roditeljski dopust

–  nastavnik/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj, određeno puno radno vrijeme – 20 sati nastave tjedno, zamjena za roditeljski dopust

–  nastavnik/ica kemije – 1 izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme – 10 sati nastave tjedno

–  nastavnik/ica njemačkog jezika –1 izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme – 10 sati nastave tjedno

–  nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme – 16 sati nastave tjedno

 

–  nastavnik/ica informatike – 1 izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme – 21 sat nastave tjedno, zamjena

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika srednjih škola (NN br. 1/96 i 80/99).

 

Uz potpisanu zamolbu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku:

diplome,

– domovnice,

– rodnog lista,

– potvrdu o položenom stručnom ispitu,

– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,

– uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja).

 

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu: V. gimnazija, Klaićeva 1,

                                                      10 000 Zagreb,

                                                      uz naznaku „prijava na natječaj„