Natječaj – latinski jezik

N A T J E Č A J

za radno mjesto nastavnik/ica latinskog jezika – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice sa bolovanja – 1 izvršitelj/ica

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika srednjih škola (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku:

– diplome,

– domovnice,

– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,

– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja).

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom.

Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole, neposredno ili preporučeno na adresu:

V. gimnazija

Klaićeva 1, 10 000 Zagreb

uz naznaku „prijava na natječaj za nastavnika/icu latinskog jezika„

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.